OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)

 

NAZIV NABAVE: Nabava izmjenjivača temperature

Evidencijski broj nabave: 2/2017

 

PODACI O NARUČITELJU:

Toya Grupa d.o.o.

Ivana Rabara 29, 10000 Zagreb

OIB: 61501448357

 

KONTAKT PODACI:

Ime i prezime:  Matija Vlahek

Broj telefona:  +385 98 42 60 87

Adresa:   Ivana Rabara 29, 10000 Zagreb

Adresa elektroničke pošte:   info@mepak.hr

 

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:

Predmet nabave je uređaj pod nazivom Izmjenjivač temperature, koji se koristi u proizvodnji plastičnih čaša. Izmjenjivač temperature je potreban za iskorištavanje otpadne topline kompresora zraka, čime će se omogućiti sakupljanje toplinske energije te njeno daljnje korištenje u sustavu centralnog grijanja.

 

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:

Roba (Javno nadmetanje u jednoj fazi)

 

DATUM OBJAVE: 10. siječnja 2018. godine

 

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 31. siječnja 2018. godine do 23:59 sati

 

JEZIK: Ponuda se, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, izrađuje i dostavlja na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom preporučeno s dostavnicom na adresu: Toya Grupa d.o.o., Nikole Tesle BB, 40329 Kotoriba, Republika Hrvatska s naznakom „NE OTVARAJ“. Pravovaljano dostavljena ponuda je ona ponuda koja je zaprimljena od strane Naručitelja do roka za dostavu ponude (dana 31. siječnja 2018. do 23:59 sati).

 

DODATNE INFORMACIJE: Naručitelj objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje s pripadajućim prilozima na internetskoj stranici naručitelja: http://www.toya.hr. Ponuditelji mogu za vrijeme trajanja postupka nabave u roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail:info@mepak.hr.

 

Matija Vlahek

 

Toya Grupa d.o.o.

Direktor

Preuzmite dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom jeziku ovdje

Preuzmite dokumentaciju za nadmetanje na engleskom jeziku ovdje

 

Odluke o odabiru