OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)

NAZIV NABAVE: Nabava extrudera – „nizvodni“ dio

Evidencijski broj nabave: 6/2017

PODACI O NARUČITELJU:

Toya Grupa d.o.o.

Ivana Rabara 29, 10000 Zagreb

OIB: 61501448357

KONTAKT PODACI:

Ime i prezime: Matija Vlahek

Broj telefona: +385 98 42 60 87

Adresa:  Ivana Rabara 29, 10000 Zagreb

Adresa elektroničke pošte: info@mepak.hr

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:

Predmet nabave je extruder – „nizvodni“ dio, stroj potreban za ekstrudiranje folije, čime će se povećati kapacitet ekstruzija folije. Predmet nabave kombinirat će se sa postojećim dijelom sa extrudera AMUT. Navedeni extruder ima jedan „puž“ viška koji će se spojiti sa novim nizvodnim dijelom te tako postati samostalno funkcionalan extruder. Time će se povećati kapacitet ekstruzije folije.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:

Roba (Javno nadmetanje u jednoj fazi)

DATUM OBJAVE: 7. studenog 2018. godine

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 6. prosinca 2018. godine do 23:59 sati

JEZIK: Ponuda se, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, izrađuje i dostavlja na hrvatskom ili engleskom jeziku.

NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom preporučeno s dostavnicom na adresu: Toya Grupa d.o.o., Nikole Tesle BB, 40329 Kotoriba, Republika Hrvatska s naznakom „NE OTVARAJ“. Pravovaljano dostavljena ponuda je ona ponuda koja je zaprimljena od strane Naručitelja do roka za dostavu ponude (dana 6. prosinca 2018. do 23:59 sati).

DODATNE INFORMACIJE: Naručitelj objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje s pripadajućim prilozima na internetskoj stranici naručitelja: http://mepak.hr/. Ponuditelji mogu za vrijeme trajanja postupka nabave u roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: info@mepak.hr.

Matija Vlahek

Toya Grupa d.o.o.

Direktor

Preuzmite dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom jeziku ovdje

Preuzmite dokumentaciju za nadmetanje na engleskom jeziku ovdje

Download here Procurement notice

Obavijest o prvoj izmjeni Dokumentacije za nadmetanje

Notice of first modification od Tender documentation

Preuzmite dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom jeziku – Prva izmjena

Preuzmite dokumentaciju za nadmetanje na engleskom jeziku – Prva izmjena

Download here Procurement notice – First modification